Comunicacións

Para participar como relator no congreso non é preciso formar parte da Asociación: xa o feito de presentar un relatorio neste congreso e pagar a correspondente cota de inscrición outorga a condición de asociado. Pódense presentar propostas individualmente, mais ofrécese tamén a posibilidade de que os membros dun grupo de investigación ou dun proxecto conformen unha sesión temática cun mínimo de tres relatores; os títulos das comunicacións (e no seu caso da sesión temática que agrupe as distintas intervencións) deben ser enviados antes do 15 de setembro de 2021 ao correo electrónico congreso.convivio@udc.es.

A duración dunha comunicación non sobrepasará os 20 minutos; nela poderá ser tratado, como é habitual, calquera tema que garde relación cos cancioneiros e coa poesía de cancioneiro. Neste congreso queremos, outrosí, promover o desenvolvemento dalgunhas liñas temáticas concretas:

  • Revisando o canon: autores e textos
  • Poesía perdida
  • Recepción da poesía de cancioneiro: texto e contexto(s)
  • A historiografía dos estudos sobre poesía de cancioneiro

O Comité organizador, co apoio dunha comisión de expertos, avaliará anónimamente as propostas recibidas e informará do resultado aos interesados por correo electrónico. Cando se comunique a aceptación, poderá facerse o pagamento da inscrición por transferencia bancaria no caso en que se resida fóra da localidade, ou mediante un formulario en papel facilitado na propia Facultade de Filoloxía. Nese momento, os participantes deberán aboar a cota segundo as modalidades indicadas en Inscricións e enviarán por correo electrónico o xustificante do pagamento en pdf (ou, polo contrario, depositarán a copia correspondente do formulario en papel na caixa de correo número 64 habilitada para este fin a carón da conserxaría da Facultade).

Por mor do aprazamento provocado pola pandemia, a quen xa presentase un título e resumo de comunicación permitiráselle propoñer outro distinto, que deberá someter á aprobación do Comité organizador.


Para participar como comunicante en el congreso no hace falta formar parte de la Asociación: el mero hecho de presentar una comunicación en este congreso y pagar la correspondiente cuota de inscripción otorga la condición de asociado. Se pueden presentar propuestas individualmente, pero también se ofrece la posibilidad de que los miembros de un grupo de investigación o de un proyecto formen una sesión temática con un mínimo de tres comunicantes; los títulos de las comunicaciones (y en su caso de la sesión temática que agrupe las distintas intervenciones) deben ser enviados antes del 15 de septiembre de 2021 al correo electrónico congreso.convivio2020@udc.es.

La duración de una comunicación no sobrepasará los 20 minutos; en ella, podrá tratarse, como es habitual, de cualquier tema que guarde relación con los cancioneros y la poesía de cancionero. En este congreso hemos querido, además, promover el desarrollo de algunas líneas temáticas concretas:

  • Revisando el canon: autores y textos
  • Poesía perdida
  • Recepción de la poesía de cancionero: texto y contexto(s)
  • La historiografía de los estudios sobre poesía de cancionero

El Comité organizador, con apoyo de una comisión de expertos, evaluará anónimamente las propuestas recibidas e informará del resultado a los interesados por correo electrónico. Cuando se comunique la aceptación, podrá procederse al pago de la inscripción por transferencia bancaria en los casos en que se resida fuera de la localidad o mediante un formulario en papel facilitado en la propia Facultad de Filología en el supuesto contrario. En ese momento los participantes deberán abonar la cuota según las modalidades indicadas en Inscripciones y enviarán por correo electrónico el justificante de pago en pdf (o depositarán la copia correspondiente del formulario en papel en el buzón de correo número 64 habilitado al propósito junto a la conserjería de la Facultad).

Debido al aplazamiento provocado por la pandemia, a quienes ya hayan presentado un título y resumen de comunicación se les permitirá presentar otro distinto, que deberá someter a la aprobación del Comité organizador.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos
A %d blogueros les gusta esto: