Comunicacións

Para participar como relator no congreso non é preciso formar parte da Asociación: xa o feito de presentar un relatorio neste congreso e pagar a correspondente cota de inscrición outorga a condición de asociado. As propostas de comunicación, que poden ser formuladas a título individual ou por un grupo de tres investigadores como mínimo, deben ser enviadas, antes do 15 de setembro de 2021, ao correo electrónico congreso.convivio2020@udc.es

A duración dunha comunicación non ultrapasará os 20 minutos; nela poderá ser tratado, como é habitual, calquera tema que garde relación cos cancioneiros e coa poesía de cancioneiro. Neste congreso queremos, outrosí, promover o desenvolvemento dalgunhas liñas temáticas concretas:

  • Revisando o canon: autores e textos
  • Poesía perdida
  • Recepción da poesía de cancioneiro: texto e contexto(s)
  • A historiografía dos estudos sobre poesía de cancioneiro

O Comité organizador, co apoio dunha comisión de expertos, avaliará anónimamente as propostas recibidas e informará do resultado aos interesados por correo electrónico. Cando se comunique a aceptación, poderá facerse o pagamento da inscrición por transferencia bancaria no caso en que se resida fóra da localidade, ou mediante un formulario en papel facilitado na propia Facultade de Filoloxía. Nese momento, os participantes deberán aboar a cota segundo as modalidades indicadas en Inscricións e enviarán por correo electrónico o xustificante do pagamento en pdf (ou, polo contrario, depositarán a copia correspondente do formulario en papel na caixa de correo número 64 habilitada para este fin a carón da conserxaría da Facultade).

Por mor do aprazamento provocado pola pandemia, a quen xa presentase un título e resumo permitiráselle presentar outra proposta se así o considera, previo aviso ao Comité organizador.


Para participar como comunicante en el congreso no hace falta formar parte de la Asociación: el mero hecho de presentar una comunicación en este congreso y pagar la correspondiente cuota de inscripción otorga la condición de asociado. Las propuestas de comunicación, que pueden ser formuladas a título individual o por un grupo de tres investigadores como mínimo, han de ser enviadas, antes del 15 de septiembre de 2021, al correo electrónico congreso.convivio2020@udc.es

La duración de una comunicación no sobrepasará los 20 minutos; en ella, podrá tratarse, como es habitual, de cualquier tema que guarde relación con los cancioneros y la poesía de cancionero. En este congreso hemos querido, además, promover el desarrollo de algunas líneas temáticas concretas:

  • Revisando el canon: autores y textos
  • Poesía perdida
  • Recepción de la poesía de cancionero: texto y contexto(s)
  • La historiografía de los estudios sobre poesía de cancionero

El Comité organizador, con apoyo de una comisión de expertos, evaluará anónimamente las propuestas recibidas e informará del resultado a los interesados por correo electrónico. Cuando se comunique la aceptación, podrá procederse al pago de la inscripción por transferencia bancaria en los casos en que se resida fuera de la localidad o mediante un formulario en papel facilitado en la propia Facultad de Filología en el supuesto contrario. En ese momento los participantes deberán abonar la cuota según las modalidades indicadas en Inscripciones y enviarán por correo electrónico el justificante de pago en pdf (o depositarán la copia correspondiente del formulario en papel en el buzón de correo número 64 habilitado al propósito junto a la conserjería de la Facultad).

Debido al aplazamiento provocado por la pandemia, a quienes ya hayan presentado un título y resumen se les permitirá presentar otra propuesta si así lo consideran, previo aviso al Comité organizador.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Empieza ahora
A %d blogueros les gusta esto: